Tietosuojaseloste

 

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin nimi:
Laitilan Nuorisoverstas ry

Rekisterinpitäjä
Laitilan Nuorisoverstas ry
Pilppulantie 10
23800 Laitila
(044) 085 6744

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii:
Toiminnanjohtaja Jonna Nurminen
(044) 085 6744
jonna.nurminen(a)lailanet.fi

Tietosuojavastaavana toimii:
Toiminnanjohtaja Jonna Nurminen
(044) 085 6744
jonna.nurminen(a)lailanet.fi

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet:
Laitilan Nuorisoverstas ry:n rekisterien tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenotto henkilöihin, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yhdistyksen toimintaan ja haluavat olla mukana toiminnassa.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus.

Tietolähteenä toimii lomake (eet), joita yhdistyksen eri hankkeet ja työntekijät käyttävät henkilön tullessa mukaan toimintaan tai muilta toimijoilta vastaanotettu tieto. ( esim, Kela, TE-palvelut, kuntien ja kaupunkien viranomaiset tai muut erikseen eriteltävät yhteistyötahot kuten koulutusyhteistyökumppanit.)

Jo kerättyjen tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi niitä voidaan satunnaisesti päivittää muihin julkisesti saatavilla oleviin rekistereihin, kuten julkisiin Suomessa toimiviin puhelinnumeropalveluihin tallennetuista henkilötiedoista.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallentaan seuraavat henkilötietojen ryhmät:
  • Etu- ja sukunimi
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot / Puhelinnumero ja sähköpostiosoite / Sähköpostiosoite
  • Muut henkilön asiakassuhteeseen olennaisesti liittyvät tiedot

Maksettaessa Zettle by Paypal tuottaman palvelun kautta, antaa asiakas itse maksun kannalta välttämättömät tiedot ko. yritykselle. Annettujen tietojen osalta noudatetaan ko. yrityksen sopimusehtoja.

Henkilötietojen säilyttämisaika:
Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun niiden käsittely ei enää ole käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaista. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun henkilön osallistuminen yhdistyksen järjestämään toimintaan on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin:
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa:
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan osallistua yhdistyksen toimintaan.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen luovutukset ja siirrot:
Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Maksujenvälityksessä yhteistyökumppanimme on Zettle by Paypal, asiakkaan tälle yritykselle antamien, maksun kannalta välttämättömien tietojen osalta noudatetaan ko. yrityksen sopimusehtoja tietojen siirrosta ja käsittelystä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi:
Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää profilointiin osittain automaattista päätöksentekoa varten viestinnällisessä tarkoituksessa, esimerkiksi haluttaessa välittää viesti kaikille niille henkilöille, joiden arvellaan olevan asuinpaikan perusteella kiinnostuneita Laitilan Nuorisoverstas ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnasta.